Home

Beräkna platsspecifika riktvärden

Beräknade riktvärden ˜mne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 12 mg/kg Intag av växter Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 400 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 6,0 mg/kg Intag av växter Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmilj platsspecifika riktvärden Markmiljö, grundvatten •Stryka skyddsobjektet •Lägre skyddsnivå/ - värde •Vattenskyddsområde Exponering • Exponeringstider -Tillgänglighet -Markanvändning/ verksamhet • Intag av växter • Intag dricksvatten • Inandning av ånga -Radonsäkert byggande Vad är OK Begränsningsvärdet beräknas utgående från att ett barn som väger 10 kg vid ett tillfälle får i sig 5 gram förorenad jord inte ska få en genomsnittlig dos som överskrider det tolerabla intaget över ett år. Årsdosen beräknas med hänsyn till ämnets uppehållstid i kroppen

  1. Platsspecifika riktvärden har beräknats för tre scenarier -Bostad/kvartersmark, Allmän platsmark hårdgjord och Allmän platsmark grönyta, enligt Naturvårdsverkets metodik. Riktvärde gäller fö
  2. Modellen för att beräkna de platsspecifika riktvärdena bygger på de modeller som använts för att ta fram Naturvårdsverkets generella riktvärden och det förslag till riktvärden för bensinstationer som tagits fram av Naturvårdsverket och Svensk
  3. Det innebär att man vid beräkning av platsspecifika riktvärden anger avstånd till brunn till 0 m, och att exponeringsvägen intag av dricksvatten finns med. Vare sig man använder de generella riktvärdena eller tar fram platsspecifika riktvärden så är det viktigt att se om förhållandena i övrigt överensstämmer med de som gäller för KM/MKM-scenarierna
  4. Om platsens förutsättningar avviker väsentligt från de antaganden som gjorts vid beräkning av de generella riktvärdena har Naturvårdsverket också utvecklat en modell för att beräkna platsspecifika riktvärden. Du kan läsa mer om Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats

• Vid behov beräknas platsspecifika riktvärden (PRV) för mark • Belastningen på omgivningen bedöms FÖRDJUPAD RISKBEDÖMNING • Platsspecifika förutsättningar skiljer sig från generella riktvärden • Fokus på att kvantifiera risk - genom mätningar, modeller eller annat OSÄKERHETER • Ska bedömas för båda falle Underlag för PFOS som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS. Slutredovisning av uppdraget Slutredovisningen av uppdraget finns att läsa i publikationen: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten (PDF, Okänd storlek Vi går bland annat igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig också att avgöra när du behöver utföra en förenklad eller fördjupad bedömning samt vad som bör ingå i en väl utförd provtagning och provtagningsplan

inget underlag för att ta fram platsspecifika riktvärden. Beräkningarna av riktvärden har inte tagit hänsyn till spridningen och de risker som kan vara förknippade med den, till exempel att förhöjda metallhalter uppkommer i en recipient. Att göra sådana beräkningar kräver bland annat kunskap om det förorenade områdets storlek riktvärdesmodellen och beräkning av platsspecifika riktvärden. Man kan och bör alltså se över verkliga, realistiska exponeringsscenarier, och utgå från dessa. Ett exempel när detta blir viktigt är till exempel ett sågverksobjekt där området idag utgörs av bevuxen skogsmark, en situatio

beräkning av platsspecifika riktvärden Fabriken/Förrådet - Förenklad riskbedömning med beräkning av platsspecifika riktvärdenStorängen - Förenklad riskbedömning med Unr 1320046253 planeras att utgöras av flerbostadshus, förskolor, parker, torg och mindre verksamheter i gatuplan med tillhörande arbetsplatser och serviceverksamhete rapport är att göra en hälsoriskbaserad riskbedömning och beräkna platsspecifika riktvärden för grönområdet, bedöma behovet av restriktioner i markanvändning för grönområdet, belysa ungefärlig kostnad för sanering av ytan som ska bebyggas samt förtydliga vad som gäller om schakt ska utföras inom grönområdet Riskbedömning och beräkning av platsspecifika riktvärden vid kv. Krossen, Solna Stad Projekt nr: 191009 Beställare Järvastaden AB Beställares representant Enrique Oyarzun Orbicon AB Stockholm Korta gatan 7 171 54 Solna 0770 11 90 90 info@orbicon.se Org.nr: 556592-3959 Projektnummer 191009 Uppdragsledare Christian Lindmar Beräkning av (platsspecifika) RIKTVÄRDEN Olika angreppssätt - för-och nackdelar •Tydligare vilken specifik risk som man vill reducera -fokus på rätt åtgärd •Koppling till faktisk föroreningssituation •Kan vara svårare att omsätta till mätbara åtgärdsmål Beräkning av RISKNIV riskbedömning utförts tillsammans med beräkning av platsspecifika riktvärden (jord) för dimensionerade ämnen. Förslag på åtgärder m a p föroreningssituation och planerad exploatering redovisas. 1.2 Organisation Johan Rosdahl har varit ansvarig för uppdraget med stöd av Marie Börnell

Beräkning av Platsspecifika riktvärden och mätbara åtgärdsmål Sida 1/38 BILAGA24 TILLHÖRANDE PROJEKTERINGS-PM MILJÖTEKNIK Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Varbergs kommun, Hallands län 2016-03-31, VERSION: 1 Projektnummer: 101107 DokumentID: 101107-08-025-150_Bilaga24 framtagning€av€riktvärden€från€år€1997. Structor€Miljöteknik€AB€är€ett€miljökonsultföretag€i€Eskilstuna€och€Örebro€som€bland€annat€arbetar med€ förorenade€ områden€ och€ genomför€ miljötekniska€ markundersökningar,€ riskbedömningar€ och beräkning€av€platsspecifika€riktvärden 4.1 Modell för framtagande av platsspecifika riktvärden Naturvårdsverket har tagit fram en modell för beräkning av platsspecifika riktvärden (NV rapport 5977, 2009), vilken utgår från den generella riktvärdesmodellen. Metodiken för beräkning av riktvärdena bygger på att hänsyn tas till både hälso- och miljörisker orsakade a

övergripande som mätbara åtgärdsmål för området, beräkna platsspecifika riktvärden (för jord) samt att bedöma de risker som kan föreligga för människa och miljö med anledning av påvisad föroreningsförekomst inom området. 1.3 Organisation Den fördjupade riskbedömningen har utförts av Marie Börnell Beräkningen av platsspecifika riktvärden samt den översiktliga riskbedömningen omfattar: • Beskrivning av föroreningssituationen inom aktuella delar av fastigheterna. • Beskrivning av övergripande åtgärdsmål för området • Beskrivning av aktuella skyddsobjekt och konceptuell model riktvärdesmodell för beräkning av platsspecifika riktvärden för förorenad mark. Föroreningskällor . Spridningsvägar . Exponeringsvägar . Skyddsobjekt . Förorening i jord ovanför grundvattenytan Utlakning till grundvattnet och ytvatten Spridning via grundvattnet Damning Förångnin • Branschspecifika riktvärden vid efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. (SPI Rekommendation, 2010) • Preliminärt riktvärde för PFOS i mark och grundvatten (SGI publikation 21, 2015) Ej juridiskt bindande. För mark har samma metodik använts som Naturvårdsverket tagit fram för att beräkna riktvärden

Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för

Naturvårdsverkets generella riktvärden) kan vara acceptabla inom vissa delområden och därmed också medföra att kommande avhjälpande åtgärder anpassas utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Efter utförd riskbedömning och beräkning av platsspecifika förutsättningar kan därmed som ett nästa steg, även åtgärdsförslag 11 Förutsättningar för beräkning av platsspecifika riktvärden 27 11.1 Skyddsobjekt och konceptuell modell 28 11.1.1 Människor 28 11.1.2 Markmiljö 29 11.1.3 Grundvatten och ytvatten 30. RAPPORT 2018-12-21 REV 2019-05-03 KOPPARLUNDEN FÖRORENINGSSITUATION DP SYD r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0

Framtagande av platsspecifika riktvärden Byggherregruppen i Börjetull Marksanering Librobäck inom Börjetull Uppsala 2016-07-05 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020211, 2016-09-01Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden beräkning av platsspecifika riktvärden för området som inryms i detaljplanerna Vedddesta 2 och 3. Planområdet är i huvudsak fastigheterna Veddesta 2:7 och 2:33. Denna riskbedömning kommer att ingå som bakgrundsmaterial till saneringsanmälan inför bebyggandet av fastigheterna

Riskbedömning miljö - SG

Beräkning av platsspecifika riktvärden som underlag till mätbara åtgärdsmål Bakgrund Som underlag till mätbara åtgärdsmål har platsspecifika riktvärden beräknats för krom-tot, Krom VI och arsenik med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell (NV rapport 5976). I detta PM. Storstadsspeciftka riktvärden för jord i Stockholm 3 omhändertagande av dagvatten bör finnas. Inte heller bör området ligga i direkt närhet till en ytvattenrecipient. Om något av ovanstående gäller kan platsspecifika bedömningar krävas för vissa av antagandena som ligger till grund för de Storstadsspecifika riktvärdena för. Syftet med denna PM r att ta fram platsspecifika riktvärden som kan anvndas fr bedömning av milj- och hlsorisker med frekommande froreningar inom aktuellt omrde samt utgra niv i detaljplanen fr att ge bygglov. Beräkning av riktvrden baseras p frslag till övergripande tgrdsmål fr området samt den planerade markanvndningen Riktvärden för förorenad mark - Naturvårdsverket. 7. 7.1. beräkningsgång. I figur 7.1 redovisas beräkningsgången för Naturvårdsverkets generella. riktvärden och platsspecifika riktvärden schematiskt • Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för nya ämnen • Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå

Förorenade områden - PBL kunskapsbanken - Boverke

samband med det beräkna platsspecifika riktvärden som till skillnad från Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM tar höjd för de lokala förutsättningarna vilket skulle kunna göra riskbedömningen mer finkalibrerad och därmed även åtgärdsområdets omfattning Framtagande av platsspecifika riktvärden Marksanering Librobäck inom Börjetull Unr 1320015586-001 Tabell 3. Platsspecifika riktvärden för förorenad mark för olika markanvändnings-scenarier och djup under markytan. Ämne Boende/förskola och parkmark 0 -1 m Boende/förskola och parkmark > 1 m Hårdgjord yta 0 -1 m Hårdgjord yta > 1 · Beräkning av platsspecifika riktvärden för mark. · Miljö- och hälsoriskbedömning. · Översiktlig åtgärdsutredning inklusive kostnadsupattningar. · Framtagande av underlag till åtgärdsval (riskvärdering). · Redovisning i rapport. 1.4 BEGRÄNSNINGAR WSP har sammanställt denna rapport enbart för Södertälje kommun Vid beräkning av platsspecifika riktvärden har antagits att barn och vuxna vistas på området 5 dagar per vecka, 48 veckor om året. Exponeringstid hudkontakt jord/damm barn/vuxna: Vid beräkning av platsspecifika riktvärden har exponeringstiden för hudkontakt antagits vara de framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) samt justerade PSRV motsvarande mätbara åtgärdsmål 2. Utdrag ur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för framtagna platsspecifika riktvärden 3. Salixplantering vid Karlholm Strand - skyddsåtgärder för tillfällig lagring av förorenade massor, Bioremed AB, 2015-05-1

riktvärdesmodell för beräkning av platsspecifika riktvärden för förorenad mark. Föroreningskällor : Spridningsvägar . Exponeringsvägar . Skyddsobjekt . Förorening i jord ovanför grundvattenytan Utlakning till grundvattnet och ytvatten Spridning via grundvattnet Damning Förångnin 7 Beräkning av platsspecifika riktvärden 20 7.1 Förutsättningar för Bostadsmark av stadskaraktär 21 7.2 Förutsättningar för Verksamhetsomrden inkl gatumark 22 7.3 Förutsättningar för Parkmark 23 8 Åtgärdsrekommendationer 23 8.1 Förslag till övergripande tgärdsml 2

RISKBEDÖMNING OCH PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN Workshop Nils Rah

Framtagande eller beräkning av dessa värden är en del av riskbedömningsmetodikens effektanalys. För alla riktvärden, gränsvärden och annan data är det viktigt att ta reda på för vilket syfte och vilka förutsättningar de är framtagna samt om de är lämpliga att an- vända platsspecifika riktvärden. Föroreningarna bedöms härröra från historisk verksamhet. Det har inte varit möjligt att avgränsa föroreningen på djupled, på grund av markförhållandena. Det har inte gått att gräva provgropar tillräckligt djup, och borrbandvagn uteslöts då det är mycket block och stora stenar i backen. Riskbedömnin Storstadsspecifika riktvärden specifikt för Stockholm. Riktvärden har beräknats i Naturvårdsverkets beräkningsmodell, version 2.0.14, som är en modell som utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden, men där bl.a. vistelsetider inom ett område kan justeras utifrån platsspecifika förhållanden Bilaga 24 Beräkning av Platsspecifika riktvärden och Mätbara åtgärdsmål Bilaga 25 Beräkning av statistik för bedömning av föroreningssituationen i jord och grundvatten . 1 Inledning 1.1 Bakgrund Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägar för båd

5 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 11 6 RISKKARAKTERISERING 12 6.1 UTVÄRDERING AV HALTER I JORD MOT PSRV 13 6.2 UTVÄRDERING AV HALTER I GRUNDVATTEN 16 7 OSÄKERHETER 17 8 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING 17 9 SLUTSATS 18 Bilagor Bilaga 1 Uttagsrapporter, beräkningar av platsspecifika riktvärden Bilaga 2a Beräkning av representativa halter. Dessa riktvärden presenteras i Tabell 2, tillsammans med beräknade riktvärden för förorenad mark enligt Naturvårdsverkets metodik. USEPA:s referenshalter är baserade på att ett extra cancerfall per 1 000 000 exponerade individer, som är den acceptansnivå för cancerrisk som tillämpas i USA. Vid beräkning a

Under denna kurs fördjupar du din kunskap ibland annat när platsspecifika riktvärden kan användas, hur du kan granska avsteg från de generella riktvärdena, samt får praktiskt själv öva i riktvärdesmodellen. Dagen kommer att föregås med en hemuppgift där du får möjlighet att bekanta dig med riktvärdesmodellen Förorenad mark utredningsfas. Vi stöder våra kunder med expertstöd i utredningsskeden där vi bland annat identifierar behov av: arkivstudier, MIFO 1. översiktliga markundersökningar, MIFO 2. detaljerade markundersökningar. värdering av spridningsvägar för föroreningar. framtagning av förslag till saneringsåtgärder, saneringsprogram

den beräkning för platsspecifika riktvärden. Vägledningen bör vara ett levande dokument att jobba vidare med. − Olika tidsperspektiv för modell och vägledning. Modell uppdateras oftare - alltså separera dokumenten. − Vi bör ha en regelbunden utbildning i användning av beräkningsmodellen Tillämpliga riktvärden, generella eller platsspecifika riktvärden (inklusive beräkning). Saneringsbehov: ytor, djup volymer samt material som behöver saneras. Saneringsmetod, exempelvis grävsanering, inneslutning, stabilisering, in-situ-behandling . Sanering av förorenat område. Blanketten ska användas då förorenade områden ska saneras Utvärdering av osäkerhet och variabilitet vid beräkning av riktvärden för förorenad mark Det var generellt en överensstämmelse mellan de platsspecifika riktvärden (PRV) som beräknats riktvärden med närliggande numeriskt värde kunde erhållas för helt skilda sammansättningar Vid beräkning av riktvärden för den hälskorisk som ett förorenat område kan utgöra för människor finns ett antal exponeringsvägar att ta hänsyn till. Bland dessa kan intag av jord vara av betydelse i flera fall, inte minst för barn Tabell 13: Exponeringsvägar och exponeringsparametrar som används vid beräkning av platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden för Eslövs gasverk, samt parametrar för Naturvårdsverkets generella riktvärden

provtagningar och analyser, riskbedömning med beräkning av platsspecifika riktvärden, åtgärdsutredning samt riskvärdering. Den totala mängden dioxin inom utredningsområdet upattas till 140-200 gram. Den största mängden dioxin finns inom Sågverksområdet och Långgrundets brädgård Uttagsrapporter från beräkning av platsspecifika riktvärden, Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark, version 1.00 2. Sammanställning av analysresultat jord. 1 av 14 PM Miljöteknisk utredning - Fördjupad riskbedömnin utföra kompletterande undersökningar samt se över ÅFs de platsspecifika beräkna riktvärden i synnerhet för ämnena bly och PAH-H i ytligt jord inom parkmark. Resultatet ska användas i det pågående planarbetet och som underlag till vilka saneringsåtgärder som behövs när parkmarkerna iordningställs Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras. Betygsatt 4.50 av 5. 7 900 kr exkl. moms. Köp. Digitalt klassrum. 2 dagar. Buller vid planering och tillsyn

En beräkning av platsspecifika riktvärden (Norconsult, 2019) har tagits fram och bilagts handlingarna. Beräkningar syftar till att ligga till grund för framtida bedömning av behov av sanering vilka görs i genomförandet av planen. Figur 4: Markmiljöndersökning, bilaga 5 -Beräkning av platsspecifika riktvärden HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS Planen handläggs med utökat förfarande. Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2017-04-13 - 2017-05-05. Myndigheter, sakägare och allmänhet har fått tillfälle att yttra sig Platsspecifika riktvärden tillika mätbara åtgärdsmål för etapp 1A föreslås utgå från de senast uppdaterade riktvärdena för kvarter 11-13 inom detaljplan 1B, men de anpassas till det faktum att källarvåning planeras i de flesta av kvarteren. En separat beräkning av riktvärden har utförts för etapp 1A Platsspecifika antaganden Ett flertal antaganden har gjorts vid beräkning av de platsspecifika riktvärdena avseende skydd av hälsa, grundvatten, markmiljö och spridning till ytvatten. Antagandena för beräkning av platsspecifika riktvärden baseras på de övergripande åtgärdsmålen och identifierade skyddsobjekt, spridnings- oc

Riktvärden PFAS - SG

Fördjupad riskbedömning inklusive beräkning av platsspecifika riktvärden vid nedlagt trädgårdsmästeri (bekämpningsmedel) Enviromental site assessment av kemisk-teknisk tillverkningsindustri i flera europeiska länder; En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken uppdragsförteckning till höger Uttagsrapport - Platsspecifika riktvärden. HUVUDSTUDIE ÄLGHULTS F.D. GLASBRUK 2018-08-08 Uppdragsnummer 1659901 1 1.0 INLEDNING I syfte att kunna beräkna eventuell spridning av förorening från undersökningsområdet behöver ett utgående grundvattenflöde kvantifieras Beräkning av platsspecifika riktvärden (högre än de generella) och föroreningsbelastning till Vänern. För bly utgörs belastningen från hela Västra Hamnen till recipienten Vänern cirka 1,42 % av Lidans totala årliga utsläpp. Fördjupad miljöteknisk markundersökning och riskbedömning, porslinsdeponin, Västra hamnen Resultaten av beräkning av platsspecifika riktvärden och representativa halter påvisar ett behov av riskreducerande åtgärder av heterogena föroreningar inom Delområde 4 oavsett markanvändning och av diffusa föroreningar inom Delområde 3 om marken avses användas till bostadsmark eller parkmark

Förorenade områden - fördjupning - SIP

Utifrån ovanstående framgår att det primära syftet med platsspecifika riktvärden inte är att ange exakta risknivåer på ett förorenat område. Snarare utgör beräkning av riktvärden ett hjälpmedel vid den sammanvägda bedömningen av risker och åtgärdsbehov. 2.2 Riskbedömningsprocessen i föreliggande projek I denna rapport redovisas en riskbedömning samt platsspecifika riktvärden för Inre hamnen. Ansvarig för riskbedömningen har varit Mark Elert, Kemakta, med stöd av Oscar Fogelberg, Sweco Environment. 1.2 Bakgrund och syfte Norrköpings kommun avser att förvandla den del av området Saltängen som kallas Inr 5.2.1 Framtagande av platsspecifika riktvärden, allmänt 19 5.2.2 Särskild riskbedömning m a p Göta älv 21 6 Beräkning av platsspecifika riktvärden 21 6.1 Allmänna förutsättningar 21 6.2 Kontroll av modellparametrars giltighet 21 6.3 Platsspecifika exponeringsförutsättningar för människor 22 6.3.1 Direktintag av jord 2 Titel: Vägdikesmassor - underlagsrapport : miljökaraktärisering och miljörisker vid hantering Publikation: 2007:102 Utgivningsdatum: Oktober 2007 Utgivare.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Parkmarker i

Minnesanteckningar Rivning och förberedelser för sanering - Klippans Läderfabrik, Klippans kommun 1 (6) Ärende Projektgruppsmöte 44 . Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30 . Plats Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken . Närvarand och frutsättningar som antagits vid framtagandet av de generella riktvärdena. Vid beräkning av platsspecifika riktvärden kan modellen fr generella riktvärden användas, med andra indata (spe­ cifika fr aktuellt objekt och frorening). Även andra modeller och metoder kan användas (Na­ turvårdsverket, 1997a) sammanställts och data har behandlats med proUCL 5.1 för att beräkna representativa halter inom området. Dessa har sedan jämförts med de envägskoncentrationer som framtagits i samband med tidigare beräkningar av platsspecifika riktvärden. Utifrån erhållna riskkvoter har därefter ett behov av riskreduktion bedömts

80 RiKTVäRDEN föR föRo - yumpu

Riktvärden Koldioxid 1000 ppm 700 ppm 550 ppm above outdoors Skolor m.m. Bostäder Sovrum AFS Ashrae prEN 16798-1 Kategori II Kvävedioxid 40μg/m3 (årsgenomsnitt) Bostäder Naturvårds-verket, utomhusluft Formaldehyd 100μg/m3 WHO:s rekommendation (30 min. medelvärde) TVOC 300μg/m3 Flyktiga organiska ämne riktvärden som ska användas får avgöras från fall till fall. Om någon förutsättning skiljer sig är det som regel lämpligt att ta fram platsspecifika riktvärden, PRV. En förutsättning som ofta kan komma att skilja sig är områdets storlek, då SSRV är framtagna för relativt små exploateringsområden, 50x50 m Riktvärden som halter 1. Totala årsmedelhalter (dagvatten+basflöde) i utsläppen beräknas eller mäts med flödes-proportionell provtagning. Observera att det inte är tillräckligt att beräkna dagvattnets halter; basflödet måste också inkluderas eftersom det totala flödet som belastar en recipient vi

SGF Websit

2 Beräkning av temporära riktvärden för 12 pesticider I denna rapport presenteras underlaget som använts vid beräkning av temporära riktvärden för 12 pesticider. Dessa pesticider saknar i dagsläget ett svenskt riktvärde för ytvatten (KemI, 2009) och finns inte heller upptagna i det EU direktiv som anger miljökvalitetsnormer fö Beräkning av platsspecifika riktvärden 6. Beskrivning av åtgärdsmetoder. T:\_uppdrag\240853\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\2014-04 hälsan ska uppstå. Känslig markanvändning syftar även till att grundvatten, ytvatten och markekosystem ska skyddas

Exempel på haltkriterier4 - Riskbedömning av förorenade

Tillämpliga riktvärden, generella eller platsspecifika riktvärden (inklusive beräkning) Saneringsbehov: ytor, djup volymer samt material som behöver saneras Saneringsmetod, exempelvis grävsanering, inneslutning, stabilisering, in-situ-behandlin När platsspecifika föroreningsrisker ska utredas används ofta miljöriskanalys. Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, är framtagen för att beräkna riktvärden i förorenad mark. Riktvärdet anger en föroreningshalt då inga skadliga effekter på människ Riktvärden för PFOS i mark har beräknats med den metodik som Naturvårdsverket tidigare har tagit fram för att beräkna riktvärden för föroreningar i mark. Hur området används styr i vilken omfattning människor som vistas inom området exponeras för föroreningar och vilka krav som ställs på skyddet av miljön • Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för nya ämnen • Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillg Om platsspecifika riktvärden beräknas på grund av att förhållandena på platsen skiljer sig från KM/MKM så behöver platsspecifika riktvärden beräknas för samtliga parametrar. Modellparametrar ska inte ändras t.ex. kroppsvikt och andningshastighet (se tabell A1.3 i rapport NV 5976)

Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockhol

Tillämpliga riktvärden, generella eller platsspecifika riktvärden (inklusive beräkning). Saneringsbehov: ytor, djup volymer samt material som behöver saneras. Saneringsmetod, exempelvis grävsanering, inneslutning, stabilisering, in-situ-behandling. Mätbara åtgärdsmål Undersökning av förorenade områden. Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella risken Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Videdalsskolan, saneringsanmälan saneringskontroll, beräkning av platsspecifika riktvärden, Malmö. Beställare: Stadsfastigheter, Malmö stad. Markundersökning inför till- och ombyggnation samt förändring av utomhusmiljön på skolan. Sammanställning med översiktlig riskbedömning i rapport I Rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark finns generella riktvärden samt modellbeskrivning och vägledning för beräkning av platsspecifika rikt-värden för förorenad mark Slutsatser Förorenade områden kan vara en risk för grundvattnet och hota grundvattentäkter Risker för grundvatten beaktas i Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark Riktvärden för föroreningar.

Tabell 1. Påvisade föroreningar i jord över platsspecifika riktvärden (PSR) eller motsvarande vid de olika delområdena). Delområde Beskrivning Förorening 1 CCA-impregnering Dioxiner/furaner, arsenik, krom, koppar, PAH 2 Doppningsområde. Träskyddsbehand-ling med PCP-salt* Dioxiner/furaner 3 Sågintag Dioxiner/furaner, alifater, koppar Riskbedömning kan innefatta allt mellan att jämföra föroreningshalter med relevanta riktvärden till att genom fältförsök titta på de faktiska effekterna. Exempel på uppdrag. Fördjupade riskbedömningar; Geohydrologiska utredningar och spridningsberäkningar; Beräkning av platsspecifika riktvärden Modeller för att beräkna miljöpåverkan (platsspecifika eller generella modeller) 3. (2005) finns ingen referensram med en nationell uppsättning gräns- eller riktvärden för återvunnen ballast med avseende på metallurlakning och dylikt. Även om det finns ett antal förslag till modeller för hur miljöpåverkan från alternativ A. Beräkning av ljudnivå mellan 31,5-200 Hz utomhus med Nord2000 B. Antagande av fasaddämpning enligt Tabell 2 C. Beräkning av ljudnivå inomhus mellan 31,5-200 Hz, Punkt A -Punkt B D. De beräknade ljudnivåerna inomhus i punkt C jämförs mot riktvärden i Tabell 1 Dokument: 10-20026 A02 Ljudimmissionsberäkning 200427 Sida: 5 (20 Riktvärden i form av årsmedelhalter beräkna halterna. Beräknade halter från schablonvärden baseras på långvarig flödesproportionell provtagning och kan därför vara mer tillförlitliga än halter framtagna från för kort provtagningsperiod eller med osäker metodik