Home

Ger stöd vid missbruk

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - information till patienter. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om vissa undersökningar, behandlingar och stödinsatser för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika Du har rätt att få stöd. Om du mår dåligt för att ditt syskon, din förälder eller annan person i din närhet har ett missbruksproblem har du rätt att få hjälp och behöver inte klara det på egen hand. Patientlagen ger dig rätt att få information, råd och stöd när någon i familjen eller annan närstående har ett missbruksproblem

Vid beroendeproblematik kan du kontakta vårdcentralen eller företagshälsovården. Efter noggrann utredning av dina besvär och om annan psykisk sjukdom finns, kan behandling sedan bestå i samtalsterapi eller medicinering. Det finns även beroendemottagningar där även anhöriga kan be om stöd För att stödja de människor som finns i en person med missbruk eller beroendes närhet rekommenderar Socialstyrelsen psykosocialt stöd till vuxna anhöriga, och även åtgärder för anhöriga som vill motivera personer med missbruk eller beroende till behandling. Behandling vid samsjuklighe

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och

Problematiken vid missbruk och beroende är ofta sammansatt och insatser behöver samordnas för att möta individens hela situation. På vår mottagning arbetar vi enligt Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Missbruksproblem ger problem i många livsområden Vård, rehabilitering och stöd i vardagen för missbrukare. Kommunerna ansvarar för att ordna tjänster för personer med missbruksproblem. Kommunen kan ordna tjänsterna själv, tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänster från privata eller tredje sektorns serviceproducenter. Tjänsterna kan också ordnas i kombination med mentalvårdstjänster Många aktörer ger vård och stöd vid missbruk och beroende; Förändrade missbruksmönster och vårdbehov; Insatser för ökad samverkan; Riksdagens tillkännagivande ; Behovet av en utredning; Fortsatt stora utvecklingsbehov ; Individens bästa och möjlighet till inflytande ska vara vägledande ; Kunskapsutveckling ställer krav på huvudmänne Socialstyrelsens Nationella riktlinjer från 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid

All energi från människor runt personen i ett missbruk går åt till att få personen att antigen sluta sitt missbruk, minska omfattningen av problem eller så försöker man att skydda personen från självskada, agera socialpolis för vad som är rätt och fel och bäst inom hemmets fyra väggar. Man agerar som anhörig som pengaautomat Många aktörer ger vård och stöd vid missbruk och beroende Problematiken vid missbruk och beroende och samtidiga psykiatriska diagnoser eller närliggande tillstånd är ofta sammansatt. Insatser behöver samordnas för att möta individens hela situation. I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2019) slås de

Behandling vid beroende och stöd för anhöriga. Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Är du mellan 13 och 17 år behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att beviljas insats. Behandlingsteamet vänder sig. Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna. Alkohollinjen. Alkohollinjen ger stöd till personer som har alkoholproblem och vill förändra sina alkoholvanor. Även närstående kan få stöd. All kontakt med alkohollinjen sker per telefon Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Andra sociala stödinsatser handlar om att få hjälp att samordna sina vård- och stödåtgärder eller att som anhörig få stöd för egen del och hjälp med att hantera relationen till den som har missbruksproblem När en person har missbruk eller beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos kan det krävas längre behandlingstider och ett stödjande, pedagogiskt förhållningssätt. Det är viktigt med realistiska mål som inte bara fokuserar på drogfrihet utan också på att öka personens livskvalitet

Därefter kan du vid behov ansöka om bistånd till behandling. Läs mer om konsultativa samtal (pdf, 179.6 kB) Beroendecenter Trozelli erbjuder genom sin barnverksamhet Balder även stöd till barn från 4 år, ungdomar samt unga vuxna upp till 25 år som har en anhörig med ovanstående problematik Syftet med tjänsten är att kommunen ska få stöd och hjälp att identifiera missbruk och beroende, få acceptans av individen att missbruk eller beroende finns samt att sätta in hjälpinsats så att missbruk eller beroende upphör. Tjänsten ska ge individen stöd och motivation till ett liv utan missbruk eller beroende På den här sidan kan du lära dig mer om missbruk. Hos Mindler kan du få hjälp att behandla missbruk tillsamans med en psykolog Syftet med detta kunskapsstöd är att ge professioner som möter och behand-lar personer med problemspelande och spelmissbruk eller spelberoende av spel om pengar ett stöd i det praktiska och kliniska arbetet. Kunskapsstödet är framtaget mot bakgrund av de lagändringar som skett i socialtjänstlage

När någon nära dig har ett missbruk - 1177 Vårdguide

stöd vid missbruk men har valt att använda begreppet boendestöd genomgå-ende. Boendestöd är en biståndsbedömd psykosocial stödinsats utifrån 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL). Målgrupper Personer med missbruk och beroende Målgruppen utgörs av vuxna personer som på grund av konsekvenser av sit gruppen. Vid behandling av personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och socialtjänsten. För personer som har behov av insatser från flera ak-törer ska det finns former och rutiner för ett samlat ansvarstagande Behandling och insatser. Åtgärd vid första kontakt. Vid en första kontakt med en patient som öppet eller indirekt söker för AAS-missbruk och/eller relaterade besvär identifieras missbrukets karaktär och aktuell problematik. Undersökning görs kliniskt, laboratoriemässigt och psykosocialt, enligt diagnostikavsnittet ovan Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. Vi vänder oss till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. Vi finns också för dig som anhörig. Vi har lång erfarenhet och vet att förändring är möjlig! Besöken är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning för att få stöd om du är anhörig till missbrukare. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym. Om familjen är i missbruk kan ditt barn få stöd hos Familjens hus

Missbruk och beroende - Min

  1. och stöd vid missbruk och beroende, som utkom i sin slutversion april 2015, reviderad 2017 Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder inom följande områden: bedömningsinstrument medicinska test läkemedelsbehandling psykologisk och psykosocial behandling psykosociala stödinsatser behandling vid samsjuklighe
  2. Stöd och behandling Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk
  3. Vid upptäckt av missbruk när anställd är på arbetsplatsen Det är respektive chefs skyldighet att agera i frågor där alkohol- och/eller drog-missbruk misstänks. Alkohol-/drogförseelse skall alltid behandlas disciplinärt och kan medföra påföljd. Vid misstanke om påverkan av alkohol- och/eller annan drog är de

insatser, stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblem: - Utredning och bistånd/insats enligt SoL. - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård enligt LVU. - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård enligt LVM. • Erbjuda stöd till boende och sysselsättning. • Arbeta med återfallsprevention Kommunen ska stödja den anställde att bli fri från risk-/missbruk och förhindra utslagning p.g.a. missbruk av alkohol och droger. Alkohol - och drogförebyggande arbete i kommunen bedrivs systematiskt. Syfte . Syftet med riktlinjen är att den ska: • fungera som ett stöd för chefer och medarbetare vid osäkerhet inför alkohol som arbetar inom offentlig-, privat- och ideell sektor och som möter och ger stöd till familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Rapporten har utarbetats av utredarna Jenni Niska och Elisabet Olofsson i samarbete med enhetschefen Johanna Ahnquist, alla vid Folkhälsomyndig-heten. Folkhälsomyndigheten, 2016 Johan. Ordet missbruk kan ha olika innebörd beroende på vem du pratar med. För vissa vandrar tankarna direkt till alkohol, narkotika eller läkemedel. Andra associerar missbruk med tonåringars frenetiska datorspelande eller en person vars ekonomi och familjesituation har blivit förstörd på grund av spelande Vi ger aldrig upp arbetet och tron på alla människors möjlighet Halvvägshuset ingår i Frälsningsarméns vårdkedja som möjliggör stöd vid återfall men också fortsatt samtalsstöd efter utflytt Den som har ett långvarigt, aktivt missbruk, ska med stöd av personal motiveras till att bli drogfri och ges möjlighet att gå.

Problem med missbruk eller beroende? - Psykiatrisk mottagnin

Ge stöd till barn och närstående; Bakgrund. Missbruk. Beteckningen FaR vid Alkoholberoende Indikation. Träning ger positiva effekter i abstinensfas och i efterföljande behandling av ångest och depression samt i behandling av följdsjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar Behandlingsgruppen vuxna kan ge dig råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Hos oss kan du få ett antal rådgivande samtal eller gruppträffar tillsammans med andra i liknande situation. Du som anhörig har också möjlighet att få stöd De ska ge stöd i att tolka lagstiftningen genom de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras samt ge information till medborgare som kommer i kontakt med kommunstyrelsens verksamheter. Vård och stöd vid missbruk och beroende. Samverka dationer om vård och stöd vid missbruk och beroende finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården [1]. Metod. Denna kartläggning utgår från elva domäner (listade i tabellen nedan) och systematiska översikter publicerade inom dessa domäner. Litteratursökninge Vid besök får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som kan erbjudas dig. Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en socialsekreterare att göra en biståndsutredning och därefter fatta ett beslut

Sveriges första digitala plattform för beprövad missbruksvård. Access duo är en digital plattform som erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade behandlingsprogram på vägen ur missbruk eller psykisk ohälsa. Vi finns där när behovet av stöd och hjälp är allra störst. Access duo är ett företag inom Irisgruppen På Enheten för Råd och stöd kan du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende få stöd och hjälp. Vi erbjuder både enskilda samtal och anhöriggrupp. Anhöriggruppen riktar sig till personer som över 18 år och som är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik Rätt insatser i rätt tid mot missbruk hos unga. Unga som har problem med missbruk av alkohol och droger lider inte sällan av psykisk ohälsa. Att hantera och upptäcka den på tidigt stadium skulle bespara de drabbade mångåriga problem och tuffa livsöden, skriver läkaren Lotta Borg Skoglund. Publicerad: 15 november 2019, 10:14 Vid Ung individ erbjuds råd, stöd och behandling för ungdomar 13-25 år som kommer i kontakt med alkohol och/eller droger. Trapphusboende och öppenvård. Socialförvaltningen har ett trapphusboende med 14 lägenheter där det erbjuds behandlinsinsatser. Det finns även öppenvårdsinsatser för människor med missbruksproblem

Vård, rehabilitering och stöd i vardagen för missbrukare

Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Socialtjänsten finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är vi också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem Som stöd vid insättning och uppföljning kan man använda strukturerade skattningsformulär till exempel SOWS, COWS och VAS. Se Systematisk uppföljning på individnivå . För de individer som får behandling eller stöd för andra psykiatriska tillstånd eller har komplexa behov ska uppföljningen ge en överblick över behandlingarna som helhet, ofta finns det behov av en samordnad.

Anhörigproblematik vid missbruk - Frälsningsarmé

insatser vid missbruk och beroende - Individen, kunskapen och ansvaret (SOU, 2011:35). I remissvaret framgår att arbetsterapi är en outnyttjad resurs inom svensk missbruksvård. Substansmissbruk kan enligt DePoy och Kolodner (1991) delas in i två grupper, substanser som skapar berusning och substanser som inte skapar berusning Exempel på stöd och behandling är boendestöd, öppenvårdsbehandling och behandlingshem. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en mindre dygns- avgift/egenavgift på behandlingshem eller för hemtjänst. För mer information ring: 08-579 210 00. Stöd vid missbruk eller beroende vård och stöd vid missbruk och bero-ende är viktiga exempel på detta. 2.4 Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser 2.3 Lagstiftning 2.2 Brukarinflytande En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och stödinsatser Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Regionen i Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård. Riskbruk handlägges i primärvården. Målgrupp är individer som visar tecken på skadligt bruk och eller beroende MiniMaria, stöd vid missbruk. Vi ger också råd och stöd till föräldrar. Vi kan erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Om det finns ytterligare behov samarbetar vi med socialtjänsten. MiniMaria Solna Sundbyberg arbetar också på uppdrag direkt från socialtjänsten med

Trygghetskamera - Svenljunga

Vi kan hjälpa och stötta dig som behöver få hjälp med vid beroende eller missbruk. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har du frågor och funderingar kring missbruk eller är orolig för en familjemedlem och behöver råd och stöd för hur du ska gå vidare Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015). I samband med en lagändring 2013 ska landstinget och kommunen enligt HSL (8 b) och SoL (5 kap. 9a) ha gemensamma överenskommelser kring personer som missbrukar/är beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Stöd och hjälp till barn och unga vid beroende och missbruk. Hjälp och stöd till unga som riskerar att hamna i missbruk eller beroende. Barn- och ungdoms­coacherna träffar unga i vardagen. Mer information. Kundcenter. Telefon: 0220-24000. E-post: kundcenter@hallstahammar.se. Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Vi på medborgarförvaltningen ger stöd och rådgivning till dig som är i ett riskbruk, missbruk och beroende samt stöd till anhöriga. Vi arbetar även med att förebygga och motverka missbruk samt med att sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar. Alkohol och droger - policy och rutin Fastställd Kommunstyrelsen 2012-02-23 § 17 Reviderad Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 145 • Att ta initiativ till åtgärder vid begynnande missbruk Missbruk - stöd från facket. En medlem som har ett skadligt bruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller annan beroendeproblematik kan få stöd av ett lokalt eller regionalt arbetsmiljöombud att ta kontakt med arbetsgivaren för att få hjälp. Unionen kan sedan vara ett stöd i en rehabiliteringsprocess Hjälpen och stödet för att ta sig ur ett missbruk eller ett beroende planeras i samråd med dig som berörs och utformas utifrån din situation. Det är socialnämnden i Hallstahammars kommun som fattar beslut om hjälp och stöd när det gäller missbruk

Missbruk, Innebär att ett fysiologiskt beroende ännu inte uppstått men vård och stöd vid beroende bör användas vid bedömning, utredning och behandling. uppmärksamma och ge stöd och behandling enligt SoL . Överenskommelse gällande riskbruk,. erbjudas hjälp och stöd arbetsmiljölagen (AML). Syfte Syftet är att tydliggöra Strängnäs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatsen, uppnå en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande medarbetare samt att ge stöd och anvisningar i hur att agera vid misstänkt missbruk/beroende Stöd och hjälp i Båstads kommun Individ och familj erbjuder information, råd och stöd vid olika typer av missbruk, t ex alkohol, narkotika och tablettmissbruk. Vi kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk om du själv har gjort en biståndsansökan ningsgruppen för Gemensamma utgångspunkter missbruk och beroende vuxna. Syftet var att utifrån Socialstyrelsens centrala rekommendationer för Vård och stöd vid missbruk och bero-ende analysera kommunernas och Region Gävleborgs användning av rekommenderade meto-der, det s.k. gapet mellan vad som rekommenderas och som görs i praktiken Indirekt stöd vänder sig till både dig som vårdar men även till den vårdbehövande. Stödet beviljas efter en behovsbedömning. Exempel på stöd kan vara hemtjänst, avlösning i hemmet eller korttidsboende. Vill du ha mer information gällande anhörigstöd kan du kontakta oss via kommunens Servicecenter

stöd. Tidiga insatser ökar möjligheterna att bryta ett missbruk. Närmaste chef har ett an- svar för att missbruksfrågor uppmärksammas och behandlas och bör tillsammans med de fackliga organisationema verka för att målen förverkligas. Nedanstående riktlinjer gäller vid missbruk. 0m missbruket däremot klassas som et Rutin Alkohol, droger och handlingsplan vid missbruk - medarbetare Barium-id 29454 Giltigt t.o.m. 2022-06-22 Version 3 Innehållsansvarig: Stefan Andersson, HR-strateg, HR-stab (stean26) Granskad av: Marie Johansson Rodert, HR-chef, Stabsledning (marro94) Godkänd av: Jörgen Thorn, Direktör, Ledning (jorth) Publicerad av: Skaraborgs Sjukhus Giltig version är publicerad via http.

Alkohol och droger - stöd och behandling - Välkommen till

Vid behov vidarebefordrar myndigheterna till övriga myndigheter med ansvar för stöd och hjälp vid olika livssituationer. Tredje sektorn bedriver också en omfattande social verksamhet. Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet Stöd vid missbruk Att fastna i ett missbruk skapar ofta stora problem både för den som missbrukar och andra som finns i personens närhet. Om du känner att alkohol eller droger eller spel om pengar får för stort utrymme i ditt liv och att du har svårt att begränsa dig då bör du söka hjälp x Utgångspunkten är att ge medarbetaren stöd och hjälp att komma ifrån sitt missbruk. Ett negativt svar kan följas upp med provtagning för att undanröja misstanke. Behandlingsöverenskommelse Vid behov av vård/rehabilitering ska en behandlingsöverenskommelse göras. Medarbetaren sk Administrativt stöd ger stöd till kärnverksamheter inom Välfärd Gävle, stöd inom det egna kontoret och stöd till sektorledning, nämnder och externa utförare. I verksamheten ingår säkerhet, lokaler, boende- och lokalplanering, kommunikation, arkiv, diarium, GDPR, fordon, kontorsservice, receptioner, vaktmästeri, administrativ IT och inköpssamordning äldrar och barn i familjer med missbruk eller beroende. Ha kunskaper och en plan för att ta fram rutiner och handlingsstrategier på den lokala arbetsplatsen avseende anmälningsskyldighet, skyldig-heten att ge barn information, råd och stöd samt för extern och intern samverkan mellan verksamheter som möter barn respektive vuxna

Hjälp och stöd till förändring i ett missbruk. Har du, eller någon du känner, problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel? Nämndemansgården erbjuder hjälp och stöd, från en första screening/bedömning till behandlingsinsats och uppföljning. Vi ser till helheten och matchar rätt insats utifrån varje individs behov Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger mer information om missbruk och beroendesjukdomar. Också anhöriga behöver stöd. Livet tillsammans med en missbrukare kan innebära mycket besvikelse och många brutna löften. Du behöver inte vara ensam med dina tankar och känslor. Också du som anhörig har rätt till stöd och hjälp Missbruk på arbetsplatsen - stöd från Alna. Har du frågor eller funderingar om alkohol, läkemedel, spel eller narkotika på din arbetsplats? Som förtroendevald i Vision kan du få hjälp och stöd vid akuta situationer, policyöversyn eller jobbiga samtal i samband med missbruk på arbetsplatsen Har du frågor om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig till vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen. Vuxenenheten utreder behov av och ger bistånd till insatser för vuxna personer med riskbruk, missbruk och beroende Arbetsplatsprogrammet ger stöd till arbetsgivaren och tar bl a upp frågor om arbetsrätt, policy och rehabiliteringsprocessen. Policy och rutiner Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy

De ger samtalsstöd och rådgivning både till anhöriga och till personer med som använder sig av AAS. Droghjälpen är en plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om Vid ett samtal på vårdcentralen förs anteckningar i så kallade journaler och du väljer själv hur mycket om ditt liv du vill berätta. Beroendeenhet. På beroendemedicinska enheter kan din närstående få hjälp med sitt missbruk och du kan få anhörigstöd. Medlemmarna delar sina erfarenheter och ger varandra hopp och stöd De ger konkreta råd vid missbruk. Tanken är att de ska vara en första kontakt för den som vill ha hjälp och stöd vid ett missbruk. Bild: Eleonore Lennermark . I en vanlig lägenhet, centralt placerad i Nora arbetar rådgivarna i alkohol- och narkotikagruppen Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015). I samband med en lagändring 2013 ska landstinget och kommunen enligt HSL (8 b) och SoL (5 kap. 9a) ha gemensamma överenskommelser kringpersoner som missbrukar/är beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Ge berörd medarbetare möjlighet att ta del av dokumentationen. Avvisa medarbetare från arbetsplatsen vid påverkan i tjänst. Erbjuda drogtest vid misstanke om risk-/missbruk eller påverkan i tjänst. Introducera alla nya medarbetare om gällande guide. Informera regelbundet alla medarbetare på arbetsplatsträffen om gällande guide

Missbruk och beroende - Funktionshindersguide

Symptom vid missbruk. Ett beroende av en substans, som alkohol eller narkotika, eller AN, anonyma narkomaner, kan ge bra hjälp och stöd. Träffa läkare online. Öppet dygnet runt. Kort väntetid. Kostnadsfritt för barn. 95% patientnöjdhet. Vård i appen och på webben. Missbruk är ett upprepat användande av alkohol, droger eller spel om pengar, på ett sådant sätt att det leder till oönskade konsekvenser på flera områden i livet. Miss­bruk hand­lar in­te ba­ra om al­ko­hol ut­an kan även hand­la om olika dro­ger. Miss­bruk gör att för­må­gan att va­ra för­äl­der för­säm­ras ge insatser med stöd av LVU. Insatser med stöd av LVU kan ges till barn under 18 år och fram till och med 21 år vad gäller beteendefallen. Rekvisiten som avses i beteendefallen handlar om missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.1 Om du vill ha stöd för att du eller någon av dina närstående har ett missbruksproblem kan du kontakta någon av hjälpverksamheterna direkt. Missbruksmottagningen är ofta bra att börja med - de behandlar alla typer av beroende och kan ge råd eller hänvisa dig till de andra mottagningarna om det behövs

Qruts umgängesprogram | qrut

Sociala stödinsatser - Kunskapsguide

Stöd Childrens Program som ger barn möjlighet till en ökad motståndskraft mot eget missbruk och ger verktyg för en förbättrad relation med sin förälder. Nedan ser ni våra sponsorpaket med olika nivåer och innehåll. Vi tänker oss ett samarbete och kan givetvis skräddarsy paketen enligt era önskemål. Tveka inte att kontakta os Effektiv planering av insatser för missbruk. Det här är en kurs som vänder sig till dig som är socialarbetare och intresserad av att få lära dig mer om missbruk och missbruksvård. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare bättre kunskap om missbruk som fenomen och hur du i ditt arbete kan använda dig av ASI och andra.

Utgångspunkten vid socialförvaltningens val av behandlingsinsatser är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, och den enskilde individens behov. En individuell anpassning av stöd- eller vårdinsatsen är viktigt för vårdens resultat FoU-podden · Lagar och insatser - Särskilt boende äldre. Särskilt boende (SoL) är ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg. Personer som bor på boendet har ofta ett omfattande behov stöd. Omvårdnadsinsatser kan vara stöd vid personlig hygien, så som dusch och toabesök Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd. Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det. Lag (2012:776). Placering av ett barn över nationsgränsern

Det röda korset är en symbol som ger skydd - Finlands Röda

Missbrukare.se är en webbplats om missbruk, behandling och stöd för anhöriga. På deras anhörigsida finns mycket information och tips riktat direkt till dig som anhörig. På 1177 finns fakta om beroende och missbruk. Stödlinjen ger stöd och råd till dig som är anhörig till någon som spelar för mycket 3. Våga se, våga fråga och samverka - ett nytt kunskapsstöd Upptäckt och stöd - ett arbete för tidig upptäckt. Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. Kunskapsstödet är baserat på två FoU-projekt där lyfts barns erfarenheter av att leva med en förälder med missbruksproblem Bilaga - Bedömningsinstrument - Vård och stöd vid missbruk och beroende - Nationella Riktlinjer; Bilaga - Hälsoekonomiskt underlag - Vård och stöd vid missbruk och beroende - Nationella riktlinjer Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på

Neve Michael - Barn i NödStartsida - Socialstyrelsen

Behandling vid samsjuklighet - Kunskapsguide

Stöd till barn och ungdom Karlskoga. Rymden. I Karlskoga finns stödgruppsverksamhet för dig som lever med en förälder med psykisk ohälsa eller som har ett missbruk. Rymden. Elevhälsa. Elevhälsan finns till för dig som går i skolan. Varje skola har skolsköterska och kurator som gärna träffar och hjälper dig vidare om du behöver Stöd och hjälp vid missbruk och beroende. Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. och vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd En missbrukare kräver mycket uppmärksamhet och många anhöriga är vana vid att glömma sina egna behov och önskningar. Samtalen ger dig möjlighet att ta upp ämnen som att vara ensam, hantera konflikter, sorgen över uppväxten, att vara besviken på sig själv, att kunna leva i en relation, flytta ifrån en förälder som missbrukar och bilda familj och bli förälder själv

Norrköping

Missbruk - vuxen. Tycker du Tillsammans med Dig planerar vi vilken hjälp och vilka insatser du behöver. Som stöd i detta arbete finns en öppenvårdsmottagning på dagtid som kallas Kompassen. Vi lägger stor vikt vid att motverka utanförskap och hjälpa människor tillbaka till ett fungerande socialt liv där bostad ingår missbruk Alkoholberoende och Att vara chef eller HR vid alkohol och narkotikaproblem på jobbet innebär ibland en del knepiga frågeställningar och en tydlig struktur, variation, repetition, kortare och intensivare behandling samt att det finns ett nätverk som kan stödja och fånga upp de känslor som väcks i. SoL och LSS vid funktionsnedsättning. Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kognitiv funktions-nedsättning och sjukskrivning. I den här modulen kommer vi särskilt diskutera försäkringsmedicinska aspekter kopplat till kognitiv funktionsnedsättning vid psykisk sjukdom och ohälsa. Vi inleder med en personberättelse som handlar om en patient med stressutlösta problem. Modulen vänder sig i första hand till. Förstudie: Insatser vid kognitiv funktionsnedsättning och samtidigt missbruk av alkohol eller droger. Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts