Home

Värderingar Psykologi

Vad är värderingar eller värden i ACT? - KBT Sverig

Värderingar är en av grundprinciperna inom ACT. ACT bygger på sex principer som hjälper dig att utveckla psykologisk flexibilitet som höjer livskvalitet. Ju större din psykologiska flexibilitet är desto bättre kan du hantera smärtsamma tankar och känslor Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Denna lista med värderingar är blott en guide. Den är lång och innehåller många synonymer men är sannerligen inte fullständig, så lägg gärna själv till oskrivna värderingar till din egen lista också. Acceptans; Affektion; Aggressivitet; Aktivitet; Aktsamhet; Altruism; Ambition; Andakt; Andlighet; Angelägenhet; Anpassningsförmåga; Anständighet; Ansva Att designa en strategi och väg mot dina värderingar. Identifiera de värdefulla delarna av ditt liv (familj, vänner, fritid etc) och etablera en värdefull riktning för var och en av dem. Skriv ner de åtgärder som du är beredd att vidta och notera de barriärer som gör det svårt för dig att nå denna värdefulla riktning • Värderingar är en utmärkt utgångspunkt för att göra beteendeförändringar, men vi behöver även bryta ner dessa i konkreta mål och beteenden. • Det är lätt att fastna i ett individperspektiv, men vi psykologer kan göra mycket nytta i klimatfrågan på organisatorisk och till och med samhällelig nivå

Slå upp värderingar på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

 1. klargÖrande*av*vÄrderingar*&*mÅl** Nedan&återfinner&du&nio&olika&områden&i&livet&som&alla&är&förknippade&med&livskvalitet.&Hur&skulle&du&vilja& att&det&var&för&dig&i&respektive&område?&Ett&mål&är&som&en&plats&man&vill&gå&till,&värderingar&uttrycker&
 2. Den värderade riktningen innebär att man genom reflektion om sina värderingar ska komma fram till vad man tycker är viktigt att prioritera i livet och arbetet och hitta sin riktning/vision om framtiden
 3. Psykos historia. Klinisk psykologi. Klinisk psykologi; Ångestsjukdomar. Ätstörningar. Depressiva tillstånd. Kasam. Kriser. Personlighetsstörningar. Personlighetsstörningar; Borderline personlighetsstörning. Antisocial personlighetsstörning. Schizofreni. Stress. Stress sårbarhetsmodellen. Utvecklingspsykologi. Utvecklingspsykologi; Barnets sinne
 4. Under 1950-talet växte ytterligare en inriktning inom psyko till sig. Den här inriktningen lyfte fram begrepp så som identitet, mening, kärlek, helhet och äkthet. Man menade att människan och hennes upplevelsevärld inte kan reduceras till att handla om enkla responser som kan studeras fysikaliskt
 5. Värderingen indikerar i vilken grad något är bra eller dåligt. Värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika, de utgör grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar. En värdering är ett relativt etiskt värde, ett basalt antagande som ett utförande kan härledas från
 6. Ett annat studieområde inom socialpsykologi är värderingar (Ginges and Atran, 2014). Värderingar är fastställda riktlinjer som samhället etablerar för att att de ska bli uppfyllda. Värderingar tenderar att ha en social konsensus och skillnader mellan kulturer. Värderingar är så viktiga så för vissa människor så blir de heliga
 7. analys av värderingar, eller livsriktningar, kan hjälpa oss att skapa mening i livet. Lev som du lär Vad har du för värderingar? Det är lätt att stanna vid fluffiga formuleringar om att vara en god vän, vara en bra förälder eller göra sitt bästa på jobbet. Modern Psykologi hjälper dig att hitta meningen i ditt liv

Varje patient i en ACT-terapi ombeds i inledningen att fundera ut viktiga värderingar eller värden att sträva mot i livet. Det kan handla om att vilja vara en bra förälder, jobba med något meningsfullt, jobba så lite som möjligt, leva sunt, vara generös mot andra, leva ett gott liv, vara en bra chef, hjälpa andra att förändra sina liv, tillbringa mer tid med sin partner, eller något annat det speglar din värdegrund att vara en kärleksfull, ärlig och älskande partner. Att följa med din son på hockey kan vara ett mål, att vara en närvarande och intresserad förälder kan vara en beskrivning av värdegrunden. Obs! Skriv din egen värdegrund för varje område på den tomma raden innan du går vidare. Det är din personlig Forskargruppen i miljöpsykologi består av forskare vid Psykologiska institutionen som bedriver forskning och undervisar inom området miljö och människa. Gruppen bedriver även tvärvetenskapligforskning i samarbete med andra institutioner och ämnesområden. Miljöpsyko applicerar psykologiska teorier på samhälleliga frågor, men bedriver också mer grundläggande forskning om. Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi

Boka Angela Ahola - Föreläsare – Skillspartner Talarförmedling

Lista med värderingar Personlig Utveckling N

Verkligt värderingsdrivna människor och organisationer pratar inte om värderingar. De lever dem. Varje dag, i varje möte. Så du som funderar på att dra igång ett värderingsarbete, tänk på att medarbetarna kan uppleva att det blir själlöst och meningslöst Olika typer av karriär/arbetsvärderingar kan vara; Leda andra, samarbete, arbeta ensam, höra till en organisation, frihet, utveckling, variation, självständighet, ha roligt, högt tempo, påverka, kreativitet, intellektuell stimulans, nära till arbetet, bra ledarskap, skapa nytt, erkännande, sprida kunskap Information & Priser Boka tid Kontakta oss Värderingar Psykologiteamet är grundat av och drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. Vår strävan när du kontaktar oss är att vi, utifrån din situation och vad du önskar hjälp med, finner de metoder som både hjälper snabbt och är [ Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning. Människans medvetande och psykologi

Att upptäcka dina värderingar ger mening åt ditt liv

 1. Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi. Denna kurs går igenom 15 viktiga dimensioner som visat sig avgörande inom psyko för att stärka självkänsla, hantera tankar, känslor och relationer samt få sunda beteenden och rutiner som hjälper dig att leva ett liv där du känner dig fri, effektiv och kan realisera viktiga mål utifrån dina värderingar
 2. Normer och social kontroll Varje samhälle har ett system av normer dvs. delade förväntningar om hur människor bör tänka, känna, bete sig i en grupp. Dessa normer fungerar som ett kitt för att binda ihop gruppen och gör att samspelet mellan människor löper mer friktionsfritt. De är oftast osynliga och outtalade ex. du tittar inte
 3. psykologisk expertis är en medvetenhet om egna begränsningar i kunskaper och färdigheter, liksom hur egna föreställningar, förutfattade meningar och emotionella bindningar kan påverka den egna bedömningen och insatsen. Dessutom behöver psykologen vara medveten om hur egna egenskaper, värderingar och sammanhang interagerar med klientens
 4. Psykologi - Sociologi = gruppsykologi. Socialpsykologi studerar relationer som ständigt byter skepnad: Relation - reaktion = ny relation - ny reaktion (orsak Beteendemönstret regleras av de normer och värderingar som samhället har och skulle någon avvika från sin roll och de beteenden som denna roll innebär blir det förvirrande för.

Kognitiv dissonans är en term som används för att beskriva den psykologiska obehagskänslan som fås genom att samtidigt hålla två eller flera oförenliga trossatser, attityder eller värdegrunder. Att vara konsekvent när det kommer till vårt förhållningssätt är viktigt för psykologisk stabilitet Socialpsykologi Socialpsykologi handlar om hur vi interagerar med andra, hur vi utvecklas och påverkas under andras inflytande. Grupper Vi formar automatiskt olika grupper runt om oss. Med begreppet grupp menas ett begränsat antal människor som känner tillhörighet och ibland även samspelar. Grupperna delas i sin tur in i: · Primär grupp - få personer, med täta relationer Övervinn din rädsla och ändra värdegrund. Text: Jonas Mattsson. Publicerad 2015-09-29 För att bli riktigt effektiv i det du gör, räcker det sällan att bara träna in ett nytt beteende. Mattias Ribbing Podcast/Videopod kommer ut varje vecka och publiceras i samarbete mellan Modern Psykologi och.

Klimatpsykologen: Lev efter dina värderingar

Humanistisk psykologi växte fram under 1960-talet som en reaktion mot behaviorism och psykoanalys. Utvecklingen påverkades bland annat av ändrade värderingar, där fokus låg både på kritik mot urbanisering och industrialisering, men också på ett ökat intresse för personlig utveckling, existentialism och kulturer där meditation. Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa genom att förebygga, både inom privat och offentlig sektor Som leg psykolog i Previa arbetar du som konsult utifrån våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Övrigt: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Utvecklingspsykologi. Lära och forskning om förändringar i beteenden, reaktionsmönster, psykiska egenskaper och så vidare under en individs livslopp (Psykologiguiden). Utvecklingspsykologis uppgift är att beskriva det som sker med en individ under hela livet, varför vi blir som vi blir (Hwang & Nilsson, 2020, s. 23) Arbetsgruppens psykologi. Managementkonsulter och arbetslivsforskare använder ofta ord som gruppdynamik, gruppsykologi och grupproller. De handlar om hur vi är eller bör vara tillsammans med andra. Tips. Jobba tillsammans för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö med hjälp av OSA-kollen Värderingar. Våra ledord är Professionalism, Värme och Utveckling. Om Evidentia Psykologi. Evidentia Psykologi erbjuder tjänster inom psykologisk behandling och utredning. Vi erbjuder tjänster som kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn/ungdomar och vuxna,.

Freud och psykoanalysen är först ut och följs utav behaviorismen efter det engelska ordet behaviour = beteende. Idag pratar om beteendeperspektivet men även inlärningspsyko förekommer som namn. Detta perspektiv uppstod som en reaktion mot den psykodynamiska psykos koncentration kring de inre mentala processerna •Värderingar -livskompass • Psykologisk flexibilitet. Acceptans/villighet •Acceptans är en förutsättning för förändring •Utan acceptans blir livet en kamp du aldrig kan vinna. Undvikande- tänk inte på en rosa elefant! (RFT härledda relationer) samma sa Psykologisk coaching skiljer sig från psykoterapi. Varje session är 60 minuter och under sessionerna identifierar de inte bara Jennys prioriteringar och värderingar i livet, utan även vad som skulle motivera henne på en arbetsplats och vilken typ av karriär som skulle passa Jennys personlighet Terapi kan handla om personliga värderingar, mindfulness, självmedvetande, självmedkänsla. KBT vid problem med självkänsla och perfektionism. Makower Psykologi erbjuder KBT för personer med problem med självkänsla och perfektionism. Målet med terapin är en trygg självkänsla som bygger på självkännedom

Hexaflex för psykologisk rigiditet. Vad är mindfulness eller medveten närvaro? Animerad film, möt corona med hjälp av ACT. Vad är värderingar eller värden i ACT? På den här postern har vi placerat ut en rad centrala och viktiga begrepp inom KBT. Jag har en tank Extramaterial till Unified Protocol. Postat av Mats Jacobson i Verktyg. Det finns ett omfattande extramaterial till Terapeutmanualen och Arbetsboken för Unified Protocol. Materialet innehåller handouts, hemuppgifter, övningar och skattningsformulären OASIS och ODSIS. Du kan gratis ladda ner extramaterialet via den här länken Den psykolog som allra främst förknippas med behaviorismen är B.F. Skinner som var verksam under mitten av 1900-talet. Hans primära tes var att beteenden kan förstärkas genom att de får positiva konsekvenser och i förlängningen kan mänskligt beteende därför kontrolleras Malmö KBT drivs av psykolog Katarina Åkerlind. Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildad handledare. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa människor hantera psykisk ohälsa och leva sina liv på ett mer tillfredställande vis i enlighet med sina värderingar

Boka Angela Ahola – Föreläsare – Skillspartner Talarförmedling

Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori. (ur häften utdrag från psykologi av Lennart Levander) Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet Med värdegrund menar vi att vårat bemötande och det vi gör i verksamheten ska styras av värderingar som medför nytta och välmående för hela samhället. Tidigare psykolog inom psykiatri och arbetsförmedling. Peter Leiler. Leg. psykolog Specialist i pedagogisk psykologi. Legitimerad psykolog sedan 2009 Grattis Linnea Koponen! Hon är en av årets tre vinnare i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. Grattis! Din uppsats, Tillförlitligheten i förskolebarns utsagor: ålderseffekt på Criteria-Based Content Analysis, kom på andraplats i Brottsofermyndighetens uppsatstävling och finns med i en antologi som de tagit fram Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av inlärning eller bygga på tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna för förändring Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm. Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden alla yrkesverksamma psykologer behöver

 1. Endast legitimerade psykologer/psykoterapeuter får kalla sin verksamhet för terapi. En legitimerad psykolog har en grundläggande 5-årig utbildning inom psykologi och har genomgått en PTP tjänstgöring i 12 månader där psykologen arbetar med psykologspecifika arbetsuppgifter under handledning.. Detta innebär en kvalitetsgaranti för dig som patient/klient
 2. Pedagogisk psykologi. Andra viktiga frågor är hur kunskaper, färdigheter och värderingar uppstår, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Det handlar också om kritiska ifrågasättanden av utbildning och pedagogiska praktiker
 3. På sätt och vis går det kanske inte att vara neutral som psykolog om en samtidigt ska arbeta med förändring. Det är i sig en emancipatorisk och därigenom politisk handling. Vad vi anser vara »ett gott liv« eller vad som behöver ändras i ett samhälle är aldrig fritt från värderingar
 4. Psykologi 1, elevbok är:• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande• ett läromedel som visar hur psyko har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar Support Varukorg Logga in. Välj var du vill logga in ×. Logga in.
 5. De psykologiska frågorna har alltid lockat och intresserat. De berör oss eftersom de handlar om människan - vilka vi är, hur vi beter oss och varför, våra drivkrafter, värderingar och attityder, relationer, vår utveckling och mycket mer. Många psykologiska termer är införlivade med vårt dagliga språk och vi möter dem i yrkeslivet, i tidningarna och litteraturen och i samtalen
 6. Psykologi 1, elevbok är:* ett modernt och aktuellt läromedel * ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande * ett läromedel som visar hur psyko har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar Visa hela texten Passar bra.

Hagring Psykologi är en psykoterapimottagning som erbjuder KBT, Parterapi, Handledning, Mindfulness och Yoga för psykologisk behandling till individer, par och grupper samt till organisationer, företag och offentlig sektor. . Hagring Psykologi drivs av Kerstin Hagring. Med klienter från hela Skåne är mottagningen lättillgängligt baserad. Mischel, Walter. [ˈwɔːltə ˈmɪʃəl, tyskt uttal: ˈvaltər ˈmɪʃəl] Amerikansk psykolog, född i Wien i Österrike. Han kom med sina föräldrar som flykting i åttaårsåldern till New York, var professor i psykologi vid University of Colorado 1956-58, vid Harvard University 1958-62, vid Stanford University 1962-82 och från1983. Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi 1 visar även hur psyko har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar. Psykologi 1 i korthet

Våra terapeuter. Sveapsykologernas leg. psykologer & leg. psykoterapeuter är kompetenta och erfarna. De erbjuder KBT, psykodynamisk terapi, existentiell terapi, parterapi, familjeterapi med mera. De behandlar ångest, stress, depression, missbruk, relationsproblem, låg självkänsla et. c. De finns i Stockholm & Göteborg och erbjuder terapi. Pandemins psykologi. Pandemin ett unikt tillfälle att studera psykosociala effekter. Kirsti Jylhä, forskare vid Institutet för framtidsstudier har fördjupat sig i detta i två olika projekt. På Fredagsakademin i november redovisade Kirsti resultaten hon fått fram hittills Psykologi SKOLFS 2010:92, utges av Skolverket Sida 4 av 7 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Tillämpningsområden inom psyko i relation till förändringar i samhället Undervisningen i psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa,. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. Arbetssätt och diskussionsfrågor i undervisninge

Värderingar är din inre livskompass Motivation

Forskare, psykologer och utvecklare är överens. Det går att mäta värderingar och beteenden för att förbättra arbetskulturen. Med Cultup's Culture Insights™ klarnar dimman och vägen framåt blir synlig Våra värderingar är Du är viktig - din åsikt gör skillnad, Vi är nyfikna och modiga och Vi vill alltid bli bättre. Vi har en attraktiv poänglönemodell, S:t Göranmodellen, och erbjuder en mängd förmåner för medarbetare via vår förmånsportal Benify, bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och tillgång till ett gratis gym Mottagningen har ca 8 100 listade patienter och erbjuder såväl läkar-, sköterske-, distriktssköterske-, vaccinations- och BVC-mottagning, som psykolog, kurator, lab, sjukgymnastik, rehab och arbetsterapi. Vi kan dessutom erbjuda äldremottagning. Vi är ett gott gäng som trivs med att arbeta i team, har korta beslutsvägar och försöker.

Grupper roller och normer - Lätt att lära psykologi i

 1. nas hur illa du behandlat en vän dagen innan är inte rolig
 2. Analytisk psykologi: Jaget - Ego Personliga omedvetandet, Kollektiva medvetandet[/caption] Analytisk psykologi - Arketyper Något som är mycket viktig för Carl Ljung och den analytisk psyko är arketyper. Innehållet av det kollektiva medvetandet kunskapen kan ha olika former
 3. Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl
 4. Vill du bolla idéer eller få inspiration - ring och rådfråga våra agenter. Bokar du via oss kan du sedan enkelt logga in för att få en överblick över alla era (avklarade och kommande) bokningar. Booky - boka inspiration, kunskap och underhållning
 5. 7. Övrigt Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Borås. Det finns goda pendlingsmöjligheter från t ex till Göteborg. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur Belastning- och misstankeregistret på de som erbjuds anställning hos oss
 6. Psykologi 1 är en kurs på 50 poäng. Lär dig mer om de komplexa faktorer som påverkar beteende, Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom: Psykos historiska framväxt
 7. Legitimerad psykolog. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet . Som person är du trygg och stabil med väl grundade värderingar som styr ditt arbete. Då tjänsten är en institutionsgemensam resurs har du god samarbetsförmåga och är flexibel. Du följer SiS värdeord respekt ,omtanke och tydlighet

Lördagen den 7 augusti släpper Johanna Masche-No, lektor i psykologi vid Södertörns högskola, sin roman På okänd väg i ny upplaga. I samband med boksläppet berättar hon om hur boken ledde henne själv in på nya vägar. Föreläsningen sker på Stockholm Pride, men boken vänder sig till alla, oavsett bakgrund Värderingar hjälper oss att ta ställning i olika frågor och många av dessa värderingar har vi övertagit från människor som betytt eller betyder mycket för oss, men ser på dessa som om de vore våra egna. Två huvudkategorier av värderingar Utöver psykologisk trygghet kom Google fram till att ytterligare fyra egenskaper särskiljer högpresterande team från andra team: struktur och tydlighet, pålitlighet, mening och påverkan. Men det som stod särskilt klart är att utan psykologisk trygghet kan inte ett team fungera med hög prestation och effektivitet

Forskningsprogram, vid Psykologiska institutionen, Språk både reflekterar och påverkar tankar, känslor och värderingar. Det här projektet undersöker introduceringen av hen i det svenska språket och hens effekter på hur människor uppfattar och bedömer kön/genus i en rad olika sammanhang Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. Psykologi 1, 50 poäng. Kurskod: PSKPSY01. Kursen psykologi 1 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet

KURSPLAN PSY 2B Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t ex kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, t ex idrottspsykologi, ekonomisk psykologi. Är du psykolog? Vi söker nu psykologer som vill ta utrednings- eller behandlingsuppdrag. Du ska ha ett antal års erfarenhet från området och tycka att det känns stimulerande att få komma ut och hjälpa människor runt om i landet Tidigare forskning om namnbruk inom psykologi och sociologi har visat att människor som ger sina barn ovanliga förnamn oftare värdesätter egenskaper som oberoende och originalitet. - Ju mer individualistiska värderingar man har, desto större är sannolikheten att man ger sina barn ovanliga namn, säger Anne Sofie Beck Knudsen Vatikanstaten. Europa var kristet med kristna värderinga. Dessa värderingar byggde allt välstånd. Men av det finns inte mycket kvar. Kanske nordkorea representerar den framtida drömmen för Europa. Ja, jag är helt seriös. Vatikanstaten representerar Europas historia och Nordkorea dess framtid

Hängivna skådespelare, även kallade inbjudna eller engagerade aktörer, är de som De kommer att skydda moraliskt viktiga värden trots att det innebär ett stort offer och extrema handlingar.De kan till och med döda eller dö för att försvara dessa värden, särskilt om de är relaterade till gruppidentitet Blogg om filosofi och psykologi. Artiklar om olika aspekter av mänsklig psykologi. Dela med sig: om vi tillämpar våra liv värderingar och egenskaper hos entusiastiska människor, vi kommer att se hur det ändras till det bättre. Idag är en bra dag att börja Konservatismen ser normer som något positivt, som enamerar ur de värderingar som människor i samhället hyser. Socialister och liberaler ser normer som potentiellt hotande individens frihet. Det är därför man pratar om något som kallas normkritik, som jag vill hävda att konservativa är tämligen ensamma om att avfärda Information & Priser Boka tid Kontakta oss Om oss Psykologiteamet är grundat av och drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. Vår strävan när du kontaktar oss är att vi, utifrån din situation och vad du önskar hjälp med, finner de metoder som både hjälper snabbt och är [

Psykos historia - Lätt att lär

Ökande individualism ökar även psykisk ohälsa? Visa större bild. I flertalet behandlingar för t.ex. trauma, stress, depression och låg självkänsla ingår att motivera till social kontakt och arbeta med att öka relationell förmåga hos våra klienter. Parallellt med att ohälsotalen ökar epidemiskt ser man en allt tydligare drag av. Vitaliteten inom ACT innebär villighet (willingness) inför att ta sig an och stå i svåra upplevelser, samtidigt som man formulerar värderingar som styr ens handlande. Just begreppet vitalitet kan alltså dryftas och omformuleras inom ramen för en psykologisk behandling vid missbruksproblematik Att praktisera skolans värdegrund En studie av värdena i två läroplaner och elevuppfattningar kring skolans värdegrund Julia Karlsson Examensarbete 15 hp Vårterminen 2010 Handledare: Lars-Olof Valve Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenska

Psykologisk rådgivning kallar vi alla behandlingar som främst syftar till att lära patienter copingstrategier (eller verktyg) för att bättre hantera olika psykologiska svårigheter. Det kan handla om att lära ut strategier som sömnrestriktion för att patienten ska sova bättre eller metoden orosstund för att patienten bättre ska hantera grubbel och ältande Psykologi i arbetslivet handlar om att ta fram effektiva arbetssätt, höja motivationen och arbetsmoralen på jobbet och lagkänslan i arbetslaget. Vi vet att trivsel på arbetsplatsen är viktigt för att prestera och därför använder man psykologiska kunskaper för att utforma arbetsmiljön (både psykisk och fysisk)

Humanistisk psykologi utvecklades under 1960-talet som en opposition mot såväl Freuds psykodynamik som Skinners behaviorism. Några framskjutna representanter för den humanistiska psyko är Carl Rogers, Rollo May, Abraham H. Maslow och även Alfred Adler och Carl Gustav Jung som var Sigmund Freuds elever men som gick i opposition mot Freuds teoribildning och där Jung utvecklad psykologisk behandling och psykoterapeutiskt arbete under handledning. De driver, tillsammans med klinikföreståndare, en psykologmottagning och de arbetar i psykologisk verksamhet under sin praktik. I dessa kliniska 1.3 Studenternas värderingar. Barnlitteraturens värden och värderingar är avsedd att användas av studenter och forskare i ämnet barnlitteratur och barnkultur vid universitet och högskolor, men kan med fördel även läsas av den som är allmänt intresserad av dessa frågor. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 119. ISSN 0347-5387. 9 Detta då de ämnen som togs upp ofta handlade om det som ibland kallas för det svåra samtalet. Samtal kring kränkande särbehandling, suicid både bland medarbetare och bland kunder, klienter, patienter, beroendeproblematik och mycket annat som berör våra innersta känslor. Två begrepp som ofta återkom var dels värdegrund, dels.

Jag är en legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialistpsykolog inom alla 3 terapihuvudområdena: Kognitiv beteendeterapi, KBT, Psykodynamisk terapi, PDT, och Interpersonell terapi, IPT. I över 20 år har jag tillsammans med mina härligt inspirerande klienter fått mycket erfarenhet och kunskap Inlägg om psykologi skrivna av borjeperatt. Själens mörka natt är ett mentalt och emotionellt, psykiskt och fysiskt tillstånd som har beskrivits av kristna mystiker som Johannes av Korset [1] [2] och av terapeuter som Stanislav och Christina Grof i boken The stormy search for the self. Psykologen Roberto Assagioli har beskrivit att en sådan transpersonell upplevelse kan vara. Psykologiska perspektiv på klimatfrågan. Att ställa om till ett hållbart samhälle innebär att det behövs en psykologisk omställning, skriver fil dr och psykolog Billy Larsson. Klimatförändringarna blir därmed en fråga även för psyko Psykologi handlar om kunskapen om människans beteenden, tankar, intressen och värderingar och söker orsaker till dessa skillnader, samt undersöker vägar till förändring. Den biologiska psyko utgår från nervsystemet och hjärnan, dess struktur och utveckling evolutionärt,.

Vuxenutbildning och sfi | Gothia Kompetens

Psykologisk rådgivning Ibland är det svårt att veta var man ska vända sig eller vad man ska börja med när man vill förändra något i sitt liv eller till exempel känner oro som förälder. En konsultation innebär att vi utgår från det du berättar där jag som psykolog sedan gör en bedömning av svårigheterna och om de är sådana att psykologiska eller andra insatser kan vara. Värdegrund Prestation är lätt att förutsäga om man följer en enkel formel kan man med hög säkerhet förutsäga om en enskild individ eller en organisation kommer att prestera. I korthet är prestation beroende av tre variabler Miljö+Kompetens+Attityd= Prestation Miljö Om man ska prestera på topp nivå måste man ha tillgång till bra utrustning, vad de Psykos historiska framväxt Ordet psykologi Psyche = själ eller sinne Logos = logik Psykologi betyder läran om själen. Diskussionerna om människans själ har förekommit långt tillbaka i tiden. normer och värderingar, kommunikation, grupprocesser och påverkan Inlägg om Psykologi skrivna av occidentfaust. I dagens DN kan man läsa en längre artikel av journalisten Thomas Petersson som vårterminen 2014 fick jobb på en skola i en förort till Stockholm - en för honom skräckinjagande upplevelse av den svenska skolan i förfall. När jag började ettan i början av sjuttiotalet var vi totalt ett dussintal elever på min skola i Småland

• Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Värdegrund, Empati och kamratskap Kärleken Barn i lågstadiet berättar och samtalar om sina tankar och upplevelser kring kärleken Vi på bränning psykologer har mångårig erfarenhet av att hantera dess processer. Vi är utbildade i metoden Faktaundersökning, som anses vara de mest erkända metodiken inom området idag. Syftet med faktaundersökning är att på ett rättvist sätt, och med respekt för parternas personliga integritet, undersöka och belysa om kränkande särbehandling har förekommit i arbete så som.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Acceptance and Commitment Therapy förkortas ACT och uttalas som engelskans »act«, agera. ACT-metoden skapades i USA på 1980-talet av psykologen Steven Hayes och har de senaste åren fått alltmer spridning. ACT är en integrerad terapiform som har sin bas inom KBT med tydliga inslag av östasiatisk. arbetstillfredsställelse upp, samt gruppsykologi, värderingar, organisationskultur och etik. Med attityd menas hur en individ utvärderar ett psykologiskt objekt i dimensioner som bra - dålig, behaglig - obehaglig. De psykologiska objekten kan t. ex. vara personer, händelser, grupper och sakförhållanden. Attityder lärs in t. ex Som psykolog vid HR sektionen bidrar du med psykologisk kompetens och ger huvudsakligen stöd med risk- och potentialbedömningar vid rekrytering av chefer och specialister. värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa oc Psykologi på gymnasiet innebär att förstå och förklara hur människor beter sig, känner och tänker sett från olika perspektiv. Du som elev studerar även vårt arv kontra miljöns påverkar på en persons psykologiska utveckling i livet. Andra intressanta områden är mänskliga värderingar och beteenden i olika sociala sammankomster

Värdering (sociologi) - Wikipedi

Socialpsykologi: vad är det och varför är det så viktigt

KStudie: Så lång tid tar det att bli bästa vänner | Hälsoliv